ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องผลการสอบราคา ผู้ยื่นซอง ผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ณ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโนครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ณ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนศิลา หมู่ 11  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านนาสาร หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการถมที่สาธารณะฯ ณ บ้านบัวโคกใหม่ หมูที่ 14  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านหนองสิม หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.พด.2) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่