รวมประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง


 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ  และกำหนดวัน  เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายและเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ  2560  ( รายละเอียดการลงทะเบียน) (แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ) (แบบคำขอลงทะเบียนคนพิการ)

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  เรื่อง  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2558  ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ สูงขึ้นไปสำหรับตำแหน่งผู้บริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7 (นักบริหารงานช่าง 7) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดรายละเอียด   รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลทั้งหมด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องผลสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13 และผลสอบราคาโครงการปรับปรุงบูรณะ(ซ่อมแซม)ถนนลูกรัง โครงข่ายถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 - หมู่บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน มิถุนายน 2558  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งรองปลัดองค์หารบริหารส่วนตำบล ระดับ 7 (นักบริหารงาน อบต.7)  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์หมากแข้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสารที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ เอกสารเพิ่มเติม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.พด.๒) ณ.บ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔ 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การเปิด - ปิดเรียน ภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิื์หมากแข้ง เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรืองรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยครู ผดด. ) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่