ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องเผยแพร่ราคากลางงานโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2559


      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ณ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านนาสาร หมูที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
     
      โครงการปรับปรุง(บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน ณ บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      โครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง หมูี่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสารที่่นี่ 
              
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      โครงการปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดงชมภู หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องผลการสอบราคา ผู้ยื่นซอง ผู้ซื้อแบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศผลสอบราคา ผู้ยื่นซอง ผู้ซื้อซอง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงชมภู หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการบูรณะ(ซ่อมแซม) ถนนลูกรัง โครงข่ายถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 - หมู่บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตามโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   เพิ่มเติม

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องผลการสอบราคา ผู้ยื่นซอง ผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องผลการสอบราคา ผู้ยื่นซอง ผู้ซื้อแบบ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ณ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมฝาปิด ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโนครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ณ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนศิลา หมู่ 11  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านนาสาร หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศผลสอบ ผู้ยื่นซอง ผู้ซื้อแบบ โครงการถมที่สาธารณะฯ บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศผลสอบ ผู้ยื่นซอง ผู้ซื้อซอง ราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการถมที่สาธารณะฯ ณ บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านหนองสิม หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.พด.2) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่