ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่     

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1)  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ทายาทตามกฎหมายของคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพิ่มเติม (กรณีคนพิการเสียชีวิต)   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
– บันทึกให้ความยินยอม    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

–  แบบยื่นขอรับเบี้ยความพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (ตกเบิก) กรณีคนพิการได้เสียชีวิต  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1)   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องแผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2562  ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 – ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
              – ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะ   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2561)  ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการออกให้บริการประชาชนในการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 58 รายการ   ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

  รายงานสถานการข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ประจำปีงบประมาณ 2561   ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่  

 ประกาศช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  ดาวน์โหลกเอกสารที่นี่ 

 มาตรการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า สาระหน้ารู้   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัวงาม ตำบลโพธิ์หมากแข้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ซ่อมสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 13 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2561  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัวงาม ตำบลโพธิ์หมากแข้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ   ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 

 ประกาศองคการบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัวงาม ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่    เอกสารประกอบเพิ่มเติม 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   เอกสารเพิ่มเติมที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ณ บ้านนาสาร หมู่ที่ 12  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
– เอกสารเพิ่มเติมส่วนที่ 1  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
– ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลาง  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชนาด 10ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนศิลา หมู่ 11  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10   ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องจ้างปรับปรุง(บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2 และบ้านหนองสิม หมู่ที่ 9  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   ประมาณการหมู่ 2    ประมาณการหมู่ 9   ราคากลางหมู่ 2    ราคากลางหมู่ 9 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนะขนาด 6 ตัว 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่     เอกสารเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแแข้ง   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการบุคคล ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องการจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องการมอบหมายและการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฎิหน้าที่ในตำแหน่ง   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษีประจำปี 2561   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.ท.บ.๕) ประจำปี 2561 – 2564  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 89 รายการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่
 ** แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องโรคต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

– โรคไข้ติดเชื้อ
– โรคไข้เลือดออก
– โรคไตวายเรื้อรัง
– โรคเบาหวาน
– โรคพิษสุนัขบ้า
– โรคมือเท้าปาก
– โรคอิโบล่า
– โรคเอดส์
– หลังคลอด
– โรคเอดส์ – HIV 
 **  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
– รายละเอียดการรับลงทะเบียน 
– แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
– หนังสือมอบอำนาจ
     ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สนามแบตมินตัน) ณ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอาชีพตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ณ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็๋กเล็กและเทลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ณ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านบัวโคกถึงหน้าวัดราษฎรบูรณะ พื้นที่บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4, บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8 และบ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า – ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงน้ำดื่มชุมชน บ้านหนองบัวงาม  หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านใหม่ภููเจริญ หมู่ที่ 16  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านนาสาร หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ถนนกลางหมู่บ้าน ณ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายเสาห้า ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด หน้าบ้าน นายสมดี  ศรีหาวงค์ ณ บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14   ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์หมากแข้ง  หมู่ที่ 1  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน ณ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยเสือเต้น ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561  โครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ถนนสายโรงเรียนบ้านบัวโคก  ณ บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายอรุณ  ยืนยั่ง ณ บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง เงินจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561  โครงการปรับปรุงบูรณะ (ซ่อมแซม) ถนนดินเพื่อการเกษตร ข้างวัดถ้ำแคน ณ บ้านดงชมภู  หมู่ที่ 7  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง เงินจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561  โครงการปรับปรุงบูรณะ (ซ่อมแซม) ถนนดินเพื่อการเกษตรเรียบห้วยน้ำเมา ณ บ้านหนองสิม หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง โครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ณ บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเคลื่อนย้ายระบบหอถังสูง ณ บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ 16   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านใหม่ภูเจริญ  หมู่ที่ 16    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านบัวโคกถึงหน้าวัดราษฎรบูรณะ (พื้นที่บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 บ้านบัวโคกใต้ หมู่่ที่ 8 บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14 และบ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15)   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง โครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองสิม หมู่ที่ 9      ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองซุง บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11 เชื่อกับบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 และบ้านนาสาร หมู่ที่ 12  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง โครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ณ บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนชมภู  หมู่ที่ 13  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดที่ชำรุดเสียหายหมู่ที่ 1 – 16 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ณ ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2560

** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องเผยแพร่ราคากลางงานโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2560
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านบัวโคกใต้ หมู่ 8 – บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ 14
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในสำนักงาน อบต.โพธิ์หมากแข้ง
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
**  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
** โครงการปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 ** โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้