ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษีประจำปี 2561   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.ท.บ.๕) ประจำปี 2561 – 2564  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 89 รายการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่
 ** แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องโรคต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

– โรคไข้ติดเชื้อ
– โรคไข้เลือดออก
– โรคไตวายเรื้อรัง
– โรคเบาหวาน
– โรคพิษสุนัขบ้า
– โรคมือเท้าปาก
– โรคอิโบล่า
– โรคเอดส์
– หลังคลอด
– โรคเอดส์ – HIV 
 **  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
– รายละเอียดการรับลงทะเบียน 
– แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
– หนังสือมอบอำนาจ
     ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านบัวโคกถึงหน้าวัดราษฎรบูรณะ (พื้นที่บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 บ้านบัวโคกใต้ หมู่่ที่ 8 บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14 และบ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15)   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง โครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองสิม หมู่ที่ 9      ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองซุง บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11 เชื่อกับบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 และบ้านนาสาร หมู่ที่ 12  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง โครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ณ บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนชมภู  หมู่ที่ 13  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องโครงการปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดที่ชำรุดเสียหายหมู่ที่ 1 – 16 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ณ ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2560

** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องเผยแพร่ราคากลางงานโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2560
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านบัวโคกใต้ หมู่ 8 – บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ 14
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในสำนักงาน อบต.โพธิ์หมากแข้ง
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
**  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
** โครงการปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 ** โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้