ข่าวสารประชาสัมพันธ์
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 89 รายการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่
 ** แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องโรคต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

– โรคไข้ติดเชื้อ
– โรคไข้เลือดออก
– โรคไตวายเรื้อรัง
– โรคเบาหวาน
– โรคพิษสุนัขบ้า
– โรคมือเท้าปาก
– โรคอิโบล่า
– โรคเอดส์
– หลังคลอด
– โรคเอดส์ – HIV 
 **  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
– รายละเอียดการรับลงทะเบียน 
– แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
– หนังสือมอบอำนาจ
     ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องเผยแพร่ราคากลางงานโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2560
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านบัวโคกใต้ หมู่ 8 – บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ 14
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในสำนักงาน อบต.โพธิ์หมากแข้ง
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
**  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
** โครงการปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
     ภาพกิจกรรม

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทำกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

Read more

โครงการจิตอาสาประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทำกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

Read more