รายงานการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่