กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

งานบริหารการศึกษา

– งานบริหารงานบุคคล
– งานบริหารทั่วไป
– งานบริหารการศึกษา
– งานวางแผนและสถิติ
– งานการเงินและบัญชี

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

– งานกิจการศาสนา
– งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
– งานกิจการเด็กและเยาวชน
– งานกีฬาและนันทนาการ

งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

– งานจัดการศึกษา
– งานพลศึกษา
– งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
– งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
– งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก