นายนิวาส   วิโย

ประธานสภาฯ

นายสวรรค์   จันทรโคตร

รองประธานสภา

                                                                             

นายพันธ์  จันดาประดิษฐ์                                                                                             นายคำเกิ่ง  โคตรหานาม

ส.อบต.ม.๑                                                                                                           ส.อบต.ม.๑

                                                                             

นายบุญตา  ลาวัลย์                                                                                                        นางมะลิ  สุดา

ส.อบต.ม.๒                                                                                                                ส.อบต.ม.๒

                                                                             

นายศุภชัย   สุดา                                                                                                       นายสง่า   คมกล้า

ส.อบต.ม.๓                                                                                                              ส.อบต.ม.๓

                                                                             

นายสนธยา  แพงโคตร                                                                                                   นางชลธี   พันธ์อ่อน

ส.อบต.ม.๔                                                                                                                ส.อบต.ม.๕

                                                                             

นายทินกร  พานิชชา                                                                                                    นายทองมี    ทองขาว

ส.อบต.ม.๕                                                                                                                  ส.อบต.ม.๖

                                                                             

นายสมพงษ์  สอนเผือก                                                                                                นางสาววาทินี    จันทร์เต็มดวง

ส.อบต.ม.๖                                                                                                                 ส.อบต.ม.๗

                                                                             

นายสอนคีรี   ศรีผักผ่อง                                                                                      นายทรง  แพงสาน

ส.อบต.ม.๗                                                                                                      ส.อบต.ม.๘

                                                                             

นางนิกร   เจือจันทร์                                                                                            นางสาวพรพิศ   แสงโพธิ์

ส.อบต.ม.๘                                                                                                                  ส.อบต.ม.๙

                                                                             

นายสุวรรณ์  พันทะสา                                                                                            นายประวัติ   วัชเวช

ส.อบต.ม.๙                                                                                                        ส.อบต.ม.๑๐

                                                                             

นายสมร   ทองยาน                                                                                                 นางเพ็ญศรี   ศรีวรสาร

ส.อบต.ม.๑๐                                                                                                               ส.อบต.ม.๑๑

                                                                             

นายประเทือง  สุทธิอาคาร                                                                                         นายวันรบ    ดวงดาว

ส.อบต.ม.๑๑                                                                                                         ส.อบต.ม.๑๒

                                                                             

นางคำเผย    ถามะพันธ์                                                                                               นางสมหมาย    คล่องดี

ส.อบต.ม.๑๒                                                                                                              ส.อบต.ม.๑๓

                                                                             

นางสาวพัชราพรรณ   ศิลพูน                                                                                        นายโสภณ   แพงสาร

ส.อบต.ม.๑๓                                                                                                         ส.อบต.ม.๑๔

                                                                             

นายสุนทร    สุรินพา                                                                                                      นายนคร    ชมภูแสง

ส.อบต.ม.๑๕                                                                                                            ส.อบต.ม.๑๕

จ่าเอก  เศกสรรค์    ศักขินาดี

ปลัด อบต.เลขานุการสภา อบต.