นางโชติกา    โมธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 093-462-4626

นางสาวอรกัญญา   เมืองแทน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร : 082-321-8094

นายธวัชชัย     ณ  ลำปาง

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง

โทร : 093-135-2861

นางประเจียด     สุขผ่อง

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก

โทร : 087-261-8493

นางเยาวลักษณ์     สอนโพธิ์

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก

โทร : 080-761-4080

นางสาวกันยา    ศรีคันทรักษ์

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู

โทร : 087-864-8261

นางปัทมาสน์     ครองยุทธ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก

โทร : 095-238-2931

นางสาวฐิติรัตน์   วันคาม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง

โทร : 085-751-3452

นางสาวพรทิวา   ลอดไทสง

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู

โทร : 087-076-7128

นางสาวณัฐวดี    เทพโพธิ์

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง

โทร : 082-847-7006

นางนงค์เยา    วิภาวิน

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก

โทร : 061-697-2050

นางจงกลณี   ปุณริบูรณ์

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู

โทร : 082-121-2334

นางนุชนภา    ณ ลำปาง

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจำปาทอง

โทร : 083-238-9054

นางสุภาภรณ์   บุญเดช

ผู้ช่วยครูผูู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก

โทร : 089-665-6135

นางกิตติยา   ชานุชิต

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจำปาทอง

โทร : 086-835-8288

นายอนุรักษ์    พรมวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

โทร : 088-730-7186