นางรัชนี     แก้วกันยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 098-103-0174

นายสุคนธ์     ศรีบุรัมย์

นักวิชาการคลัง

โทร : 089-416-9640

นางสาวฐิติพร     เทศารินทรฺ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

โทร : 094-338-6665

นางวัชราภรณ์      ลิชัยมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร : 081-369-5550

นางสาวทัศนีย์     นิมนต์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร : 093-532-4411

นายวัฒนา     ชุยะวัตร

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

โทร : 084-905-4211

นางชุติมา    คำผอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 081-871-6086