นางสาวเจียมจิตร    นาศรีทม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 081-965-8731

นายธวัชชัย     นามบุตร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร : 086-308-5859

นางสาวทัชกร   แสงเดช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 080-761-1692

นายอรรถสิทธิ์   ชานุชิต

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

โทร : 087-639-7633