นายอดิศักดิ์    บุญเจิม

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 083-561-3600

นางสาวปรียะนุช   ทานเจือ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร:080-419-4319

นางสาวสุพรรษา    ดาหาร

นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ

โทร : 084-411-3762

นายฤทธีกรณ์  กมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร : 081-052-9381

นายพิทักษ์    พนมจันทร์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ

โทร : 086-861-1352

นางชนัญญา     ดาหาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล

โทร : 089-988-5790

นายพรศักดิ์   เหลาทอง

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

โทร : 085-648-0381

นายพงศธร     เฉิดดิลก

พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

โทร : 084-797-7103

นายปรีชา   สีนาค

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

โทร : 090-364-5055

นายประกาศแก้ว    สอนโพธิ์

คนงานทั่วไป

โทร : 092-749-1543

นางคูณ    อุ่นแก้ว

คนงานทั่วไป

โทร : 086-025-3466

นายวิศร   รังโคตร

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

โทร : 085-749-8120

นายสุรชัย    แสนตั้งใจ

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

โทร : 082-307-2338

นายจักรกฤษ    แพงโคตร

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

โทร : 093-416-8759

นายประสงค์   โคตรพิมพ์

นักงานขับรถยนต์

โทร : 093-393-8028

นายบุญโฮม    เรืองพล

นักการภารโรง

โทร : 084 – 630 – 6008