รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน   ประกาศ   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561 รอบ 6  เดือน ประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 รอบ 12 เดือน   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่     

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 รอบ 6 เดือน   ดาวน์โหลดเอกสารส่วนที่ 1   ดาวน์โหลดเอกสารส่วนที่ 2