รายงานผลการดำเนินการ แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่