งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ 12 เดือน   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่