จ่าเอกเศกสรรค์   ศักขินาดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

โทร : 081-717-1789

นายยิ่งยงค์     ราชวงศ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

โทร : 089-940-7323

นายอดิศักดิ์     บุญเจิม

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 083-561-3600

นายธำรงศักดิ์     สำราญดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 082-513-3262

นางสาวเจียมจิตร   นาศรีทม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 081-965-8731

นางรัชนี   แก้วกันยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 098-103-3174

นางโชติกา    โมธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 093-462-4626