คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  รายละเอียดเพิ่มเติม