รายงานการประเมินการควบคุมถายใน  แบบ ปค.4     ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  แบบ ปค.5   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องมาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  รายละเอียดเพิ่มเติม