โครงการ Big Cleaning Year ประจำปี 2562

โครงการ Big Cleaning Year ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Year ประจำปี 2562 เราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2561

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดกิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ นายอดิศักดิ์ บุญเจิม หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

โครงการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ.2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประชาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนบ้านบัวโคก 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านบัวโคก โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดศรีสะอาดบัวบาน บ้านบัวโคก

กิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนบ้านนาอ่าง 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านนาอ่าง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านนาอ่าง

กิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนบ้านดงชมภู 61

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านดงชมภู ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 13 เมษายน 2561

การแข่งขันกีฬาปีใหม่ชุมชนบ้านบัวโคก 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนบ้านบัวโคกต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561