โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทำกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

โครงการจิตอาสาประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทำกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน