กิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนบ้านบัวโคก 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านบัวโคก โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดศรีสะอาดบัวบาน บ้านบัวโคก

กิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนบ้านนาอ่าง 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านนาอ่าง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านนาอ่าง

กิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนบ้านดงชมภู 61

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านดงชมภู ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 13 เมษายน 2561

การแข่งขันกีฬาปีใหม่ชุมชนบ้านบัวโคก 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนบ้านบัวโคกต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทำกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

โครงการจิตอาสาประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทำกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน